AKTUALNO
 • 27.5.2024
  izposoja knjig v knjižnici ob 9.00 Več
 • 27.5.2024
  skupina za samopomoč Golobčki ob 9.30 uri v dvorani Več

Pomoč na domu

V okviru mreže javne službe izvajamo pomoč na domu, ki je namenjena:
 • osebam, starejšim od 65 let, katerim lahko občasna ali nekaj urna dnevna pomoč omogoča bivanje doma ali njihovi družini omogoči pomoč v času, ko ni možnosti sprejema v institucionalno varstvo,
 • osebam s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ter drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do nege in pomoči druge osebe
 • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja
 • hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

Pomoč na domu obsega:
 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene: pomoč pri oblačenju, umivanju in kopanju, hranjenju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov
 • gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nakup hrane in pripravo manjšega obroka, pomivanje uporabljene posode in osnovno čiščenje bivalnih prostorov z odnašanjem smeti
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti in informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičencev.

Pomoč na domu izvajamo glede na potrebe upravičencev vsak delovni dan tudi v popoldanskem času, ob vikendih in praznikih. Cena storitve pomoči na domu se zaračunava po trenutno veljavnem ceniku.

V primeru, da ste se odločili za storitve pomoči na domu, lahko podate vlogo osebno na sedežu enote ali pisno (preko navadne ali elektronske pošte). 
 Lahko pa se tudi osebno oglasite v času uradnih ur.

Informacije:
socialna delavka Tina Jerman
tel.št.: 04/ 537 50 00
                                   
e-mail: socialna.oskrba@dom-drjankabenedika.si